Všeobecné obchodní  podmínky Forag s.r.o.

Firma FORAG s.r.o. se sídlem společnosti Ktová 61, 512 63 Rovensko pod Troskami je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 64. Identifikační číslo organizace 00654205.

1. Nabídky
Naše nabídky jsou nezávazné, pokud nejsou výslovně označeny jako závazné. Platnost nabídky uvedena u každé konkrétní.

2. Objednávka
Objednávka musí být zaslána písemně nebo faxem a musí obsahovat tyto údaje: obchodní jméno, telefon, předmět, množství, požadovanou dobu plnění, osobu pověřenou jednáním o převzetí zboží, místo a pracovní čas vykládky. K objednávce učiněné u prodávajícího poprvé předloží kupující kopii výpisu z obchodního rejstříku (ne staršího než 3 měsíce). Pokud kupující není zapsán v obchodním rejstříku, předloží kopii živnostenského listu (ne staršího než 3 měsíce) a potvrzení o registraci daně z přidané hodnoty.

3. Uzavření smlouvy
Kupní smlouva se uzavírá na základě objednávky kupujícího vystavením kupní smlouvy prodávajícím (případně potvrzením objednávky – dále jen ‚kupní smlouva‘) a jejím písemným potvrzením kupujícím nebo poskytnutím plnění dle kupní smlouvy vystavené prodávajícím. Smluvní strany uzavírající kupní smlouvu se zároveň zavazují, že se budou řídit těmito obchodními podmínkami ve vzájemných obchodních vztazích.

4. Odstoupení od smlouvy
Prodávající může od uzavřených smluv s kupujícím odstoupit, jestliže mu kupující neuhradil předchozí fakturu ani po lhůtě její splatnosti. Takové porušení povinností kupujícího považuje prodávající za podstatné porušení smluvní povinnosti.

5. Ceny
a) Výše kupní ceny se sjednává v kupní smlouvě. Dohodnutou kupní cenu může prodávající zvýšit, dojde-li v období od potvrzení do splnění kupní smlouvy ke zvýšení cen surovin o více než 5 %. Zvýšení ceny oznámí prodávající kupujícímu bez prodlení.
b) V případě, že kupující nebude se zvýšením kupní ceny souhlasit, má právo od uzavřené smlouvy odstoupit, je však povinen zaplatit původně sjednanou cenu za již dodané zboží.
Kupní cena zboží je sjednána při automobilové dopravě do sjednaného místa vykládky, nedohodnou-li se strany jinak.

6. Platební podmínky
a) Lhůta splatnosti faktur je dohodnuta v každé konkrétní cenové nabídce.
b) Pokud je objednávka plněna dodáním zboží do externího nebo konsignačního skladu, je prodávající oprávněn a povinen vystavit kupujícímu fakturu a daňový doklad po uplynutí lhůty 60 dnů od dodání zboží do skladu, není-li smluvně sjednáno jinak.
c) Závazek je zaplacen bez ohledu na způsob placení dnem připsání fakturované částky na účet prodávajícího nebo úhradou v hotovosti v pokladně prodávajícího.
d) Při nedodržení lhůt splatnosti je kupující povinen zaplatit úroky z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
e) Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení s placením faktury.

7. Dodací lhůty a splnění dodávky
a) Sjednané dodací lhůty začínají běžet dnem určeným v prodávajícím potvrzené závazné objednávce.
b) Dodávka je splněna těmito způsoby:
- předáním zboží k přepravě prvnímu dopravci
- převzetím zboží kupujícím v sídle prodávajícího. Pracovník kupujícího předloží pověření k převzetí zboží, v němž bude uvedeno: číslo zakázky (objednávky), počet kusů k převzetí, adresa a podpis pověřujícího s razítkem.
- dodáním zboží do konsignačního nebo externího skladu
- při nepředložení pověření k převzetí zboží pracovníkem kupujícího, dále v případě, že již vyrobené zboží nemůže prodávající dodat z důvodu neplacení předchozích dodávek kupujícím a v případě nepřevzetí zboží kupujícím ve sjednaném termínu, považuje se dodávka za splněnou. Zboží v těchto případech může prodávající uskladnit na účet a riziko kupujícího a fakturovat kupujícímu.
c) Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem splnění.
d) V případě nedodržení termínu dodání, kupující písemně stanoví přiměřenou dodatečnou lhůtu. Po jejím marném uplynutí může kupující od smlouvy odstoupit.
e) Povinnost dodat zboží a dodržet dodací lhůty a termíny se prodlužují o období mimořádných a nezaviněných okolností, jež způsobily závažnou provozní poruchu a znemožnily vyrobení či odeslání zboží.

8. Rozměry
U všech obalů z vlnité lepenky se udávají vnitřní rozměry obalu v pořadí délka x šířka x výška. U tabulí z vlnité lepenky se vztahuje první rozměrový údaj vždy na směr vlny. Všechny rozměry se udávají v mm.

9. Kvantitativní odchylky
Vzhledem k technologii výroby je prodávající oprávněn splnit kupní smlouvy
v těchto tolerancích množství:
a) u dodávek do   500 kusů    30 %
b) u dodávek do   2 500 kusů 20 %
c) u dodávek do   5 000 kusů 15 %
d) u dodávek nad 5 000 kusů           10 %
V případě, že kupující požaduje přesný počet kusů, účtují se podle počtu kusů k sjednané ceně tyto přirážky:
a) do 1 000 kusů                    10 %
b) od 1 001 do 2 500 kusů     8 %
c) od 2 501 do 5 000 kusů      6 %
d) nad 5 000 kusů                           5 %
I v těchto případech si vyhrazuje prodávající právo nepatrných množstevních odchylek způsobených chybami při počítání.

10. Záruka za jakost zboží
Prodávající ručí za bezvadnost dodaného zboží. V případě, že kupní smlouva nebo zvláštní dohoda mezi prodávajícím a kupujícím nestanoví požadavky na technické znaky jakosti zboží, podmínky kvalitativní přejímky zboží, záruční lhůtu, nároky z vad zboží apod., platí obchodní zvyklosti oboru papíru a celulózy v zemi prodávajícího a následující ustanovení:
a) Nabízený druh vlnité lepenky se může změnit ve složení, pokud se tím podstatně nezmění užitné vlastnosti zboží.
b) Prodávající neručí za nepatrné odchylky provedení zboží (rozměry, barva, tisk, lepení, šití, hmotnostní rozdíly apod.), které nemají podstatný vliv na používání zboží.
c) Záruční doba začíná dnem splnění dodávky a trvá 6 měsíců.
d) Nároky z vad zboží se řídí ustanovením § 436 a následujících Obchodního zákoníku.

11. Oznámení vad - reklamace
Kupující je povinen prohlédnout zboží ihned po jeho převzetí a je povinen oznámit zjevné vady bez zbytečného odkladu po převzetí zboží, nejpozději do 10 dnů od fyzického převzetí zboží kupujícím.
Kupující je povinen zajistit sepsání reklamačního listu s dopravcem, byla-li vada na zboží způsobena během dopravy.
Kupující je povinen oznámit skryté vady bez zbytečného odkladu po jejich zjištění v rámci poskytnuté záruční lhůty podle bodu 10. těchto podmínek.

12. Obaly zboží
a) Kupující je povinen do 30 dnů po vyskladnění zboží ze skladu prodávajícího vrátit na své náklady vratné EUR palety a ochranné desky prodávajícímu. V případě nedodržení této lhůty se palety a ochranné desky již nevracejí a považují se za nevrácené.
b) Prodávající přijme zpět pouze vratné EUR palety a ochranné desky nepoškozené a v dobrém technickém stavu. Nepřijaté palety a ochranné desky je kupující povinen vyzvednout do 7 dnů po oznámení o nepřijetí, po uplynutí této lhůty budou prodávajícím na účet kupujícího zlikvidovány.
c) Nevrácené či nepřijaté poškozené palety a ochranné desky je kupující povinen zaplatit prodávajícímu ve výši pořizovacích nákladů prodávajícího. Platí platební podmínky uvedené v bodě 6. a 7.

13. Ochrana průmyslových práv
a) Dojde-li vyrobením nebo úpravou podle návrhů, vzorů ap. zadaných kupujícím k porušení průmyslových práv třetí strany, nese veškeré důsledky takového porušení výlučně kupující.
b) Konstrukční a tiskové návrhy prodávajícího jsou jeho duševním vlastnictvím a jen on má výlučné právo na základě těchto návrhů vyrábět. Prodávající si vyhrazuje právo vyúčtovat veškeré náklady vzniklé při vývoji návrhů.

14. Výhrada vlastnictví
a) Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo na dodané zboží i na věci vzniklé přepracováním nebo zpracováním až do splnění všech nyní nebo v budoucnu příslušejících nároků vůči kupujícímu. Po vystavení faktury do jejího zaplacení platí výhrada vlastnického práva pro zajištění pohledávky prodávajícího.
b) Jestliže se kupující dostane do prodlení se svými závazky vůči prodávajícímu, může si prodávající bez omezení ostatních práv vzít vyhrazené zboží zpět a za účelem uspokojení splatných pohledávek vůči kupujícímu je jinak zhodnotit. V tomto případě se závazek kupujícího snižuje pouze o výnos z tohoto jiného zhodnocení, po odečtení všech nákladů spojených s tímto jiným zhodnocením. Pokud uzná prodávající jiné zhodnocení za nutné, zajistí kupující prodávajícímu nebo pověřeným osobám okamžitě přístup k vyhrazenému zboží.
c) Případným přepracováním nebo zpracováním, které provede kupující jako výrobce, nevznikají prodávajícímu žádné náklady. Pokud dojde ke zpracování, spojení nebo smíchání s jiným zbožím, nabývá prodávající s kupujícím spoluvlastnictví nové věci v poměru kupní ceny, sjednané mezi kupujícím a prodávajícím, k příslušné kupní ceně zboží. Kupující pak bude o zboží, které je ve výlučném vlastnictví prodávajícího nebo i ve spoluvlastnictví prodávajícího s kupujícím, za prodávajícího jako uschovatel s obchodní pečlivostí pečovat.

15. Všeobecná ustanovení
a) Kupující nemá právo postoupit nároky ze smluv s prodávajícím třetí straně.
b) V případě sporů v obchodních věcech bude místně příslušným soudem prvního stupně obecný soud prodávajícího. Prodávající může však využít místní příslušnosti i jiného zákonného soudu.
c) Tyto obchodní podmínky a veškeré právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právními předpisy České republiky.
Nezávazná poptávka
Vyžádejte si zdarma nabídku našich služeb.